Dầu động cơ

Sản phẩm Dầu động cơ

S-OIL 7 RED #5 SF/CF 20W-50

Dầu này phù hợp với tất cả các động cơ xăng, đặc biệt đối với các động cơ công nghệ mới nhất (nhiều van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) có tăng áp hoặc không, trên ô tô

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SG 15W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SG phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SG.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SJ 10W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SJ là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SJ.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SJ 10W-30

S-OIL SEVEN RED # 5 SJ phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SJ.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SL 20W-50

S-OIL SEVEN RED # 5 SL là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác)

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SL 10W40

S-OIL SEVEN RED # 5 SL phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SL

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SM 10W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SM phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SM.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #7 SJ 5W-30

S-OIL SEVEN RED # 7 SJ được sản xuất bằng công nghệ tổng hợp dành cho tất cả các động cơ xăng; phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác)

Chi tiết

S-OIL 7 RED #7 SL 5W-30

S-OIL SEVEN RED # 7 SL được chế tạo bằng công nghệ tổng hợp dành cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác)

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SF/CF 20W-50

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ xăng, đặc biệt là cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) tăng áp hoặc không

Chi tiết

S-OIL 7 RED #7 SN 20W-50

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ xăng, đặc biệt là cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) tăng áp hoặc không.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SG 15W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SG là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SG.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SJ 10W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SJ là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SJ.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #7 SN 15W-40

S-OIL SEVEN RED # 7 SN được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp dành cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu API SN.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SJ 10W-30

S-OIL SEVEN RED # 5 SJ là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SJ.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SL 20W-50

S-OIL SEVEN RED # 5 SL là loại dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu hiệu suất API SL

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SL 10W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SL là loại dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu hiệu suất API SL

Chi tiết

S-OIL 7 RED #5 SM 10W-40

S-OIL SEVEN RED # 5 SM là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SM.

Chi tiết

S-OIL RED #7 SN 10W40

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ Xăng, đặc biệt cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có hoặc không có bộ chuyển đổi xúc tác), tăng áp hoặc không.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #7 SL 5W-30

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ Xăng, đặc biệt cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có hoặc không có bộ chuyển đổi xúc tác), tăng áp hoặc không.

Chi tiết

S-OIL RED #7 SN 5W40

Đây là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SN.

Chi tiết

S-OIL RED #7 SN 20W50

Đây là Dầu động cơ tổng hợp dành cho động cơ máy xăng và LPG / CNG / LNG

Chi tiết

S-OIL RED #7 SN 10W-30

Đây là Dầu động cơ tổng hợp dành cho động cơ máy xăng và LPG / CNG / LNG

Chi tiết

S-OIL 7 RED #7 SN 5W-20

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ Xăng, đặc biệt cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có hoặc không có bộ chuyển đổi xúc tác), tăng áp hoặc không.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN 10W-40

Dầu này dùng cho Tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng; Xe có DOHC, turbo tăng áp, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN 10W-30

S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN 5W-50

S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN 5W-40

S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN 5W-30

S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN 5W-20

S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN 0W-20

S-OIL 7 RED # 9 SN phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các thiết bị mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 SN PLUS 5W-30

S-OIL 7 RED # 9 SN PLUS phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các động cơ mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ turbo tăng áp, DOHC, GDI

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 A3/B4 10W-40

S-OIL 7 GOLD # 9 A3 / B4 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp cho xe khách, RV, xe tải nhẹ, SUV chạy bằng động cơ xăng, diesel và LPG.

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 A3/B4 5W-30

S-OIL 7 GOLD # 9 A3 / B4 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp cho xe khách, RV, xe tải nhẹ, SUV chạy bằng động cơ xăng, diesel và LPG.

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 A3/B4 0W-40

S-OIL 7 GOLD # 9 A3 / B4 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp cho xe khách, RV, xe tải nhẹ, SUV chạy bằng động cơ xăng, diesel và LPG.

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 ECO C3 5W-30

S-OIL 7 GOLD # 9 ECO C3 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp cho xe khách, RV, xe tải nhẹ, SUV chạy bằng động cơ xăng, diesel và LPG

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 A5/B5 5W-30

S-OIL 7 GOLD # 9 A5 / B5 được dùng cho Xe ô tô chở khách sử dụng xăng và động cơ diesel yêu cầu ACEA A5 / B5, A1 / B1, API SL; Phù hợp với xe có DOHC, turbo tăng áp, hệ thống phun trực tiếp, bộ chuyển đổi xúc tác

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 C3 5W-40

Dầu này dùng cho Xe khách với động cơ xăng và diesel; Xe có bộ chuyển đổi DOHC, Turbo tăng áp, CRDI, xúc tác; Xe máy dầu được trang bị các thiết bị xử lý bao gồm EGR, DPF

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 PAO C3 5W-30

S-OIL 7 GOLD # 9 PAO C3 được sử dụng cho xe ô tô chở khách được trang bị động cơ xăng, diesel và LPG và được trang bị các thiết bị xử lý như EGR, DPF

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 C3 5W-30

Dầu này dùng cho Xe khách với động cơ xăng và diesel; Xe có bộ chuyển đổi DOHC, Turbo tăng áp, CRDI, xúc tác; Xe chạy diesel được trang bị các thiết bị xử lý bao gồm EGR, DPF

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 PAO C3 0W-40

S-OIL 7 GOLD #9 PAO C3 có thành phần 100% gốc PAO (Poly Alpha Olefin), phù hợp cho xe ô tô chở khách được trang bị động cơ xăng, diesel và LPG được trang bị các thiết bị như EGR, DPF.

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD #9 PAO A3/B4 0W-40

S-OIL 7 GOLD # 9 PAO A3 / B4 được sản xuất bởi dầu gốc PAO (Poly Alpha Olefin), phù hợp cho xe ô tô chở khách được trang bị động cơ xăng, diesel và LPG được trang bị các thiết bị xử lý như EGR, DPF.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 5W-30

S-OIL SEVEN BLUE # 7 CI-4 / SL được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp và dầu động cơ đa cấp cho động cơ diesel. Nó phù hợp với tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CH-4/SJ 10W-30

S-OIL 7 BLUE #7 CH-4/SJ 10W-30 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe lửa; thích hợp cho động cơ tĩnh Diesel (sản xuất năng lượng)

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CF-4/SG 5W-30

S-OIL 7 BLUE #7 CF-4/SG 5W-30 Dùng với tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút khí thông thường của các phương tiện hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất bất kể mùa nào

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 20W-50

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 20W-50 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 10W-40

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 10W-40 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 15W-40

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 15W-40 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 10W-30

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 10W-30 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CJ-4/SL 15W-40

S-OIL 7 BLUE #7 CJ-4/SL 15W-40 dùng cho Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe vận hành trong điều kiện khắc nghiệt nhất; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CJ-4/SL 10W-40

S-OIL 7 BLUE #7 CJ-4/SL 10W-40 dùng cho Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe vận hành trong điều kiện khắc nghiệt nhất; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CD/SF 20W-50

S-OIL SEVEN BLUE # 5 CD / SF phù hợp với tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy và động cơ diesel để sản xuất năng lượng

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CD 10W

BLUE #5 CD 10W phù hợp với tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa; Thích hợp cho động cơ tĩnh máy dầu(sản xuất năng lượng).

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CD 30

Nó phù hợp cho tất cả các loại động cơ diesel như thiết bị hạng nặng, xe tải, tàu đánh cá, và đầu máy, vv

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF 70

Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF 50

Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CK-4 10W-30

​S-OIL 7 BLUE #7 CK-4 10W-30 dùng cho Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #9 CI-4/SL 15W-40

S-OIL 7 BLUE # 9 CI-4 / SL dùng cho Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất; các xe RV, SUV, xe tải nhẹ, xe tải nặng, xe buýt được trang bị động cơ diesel

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 70

Dầu này thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #9 CI-4/SL 10W40

S-OIL 7 BLUE # 9 CI-4 / SL phù hợp với Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất; các dòng xe RV, SUV, xe tải nhẹ, xe tải nặng, xe buýt được trang bị động cơ diesel

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 50

Dầu này thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #9 CJ-4/SL 15W-40

Dầu này thích hợp với tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 25W-60

Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #9 CJ-4/SL 10W-40

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất; xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ máy dầu

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 20W-50

Dầu này thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 15W-40

Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa

Chi tiết

S-OIL 7 BLACK #9 LS 10W-40

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút bình thường của phương tiện hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 10W-30

Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CH-4/SJ 20W-50

S-OIL SEVEN BLUE # 5 CH-4 / SL thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CH-4/SJ 20W-40

S-OIL SEVEN BLUE # 5 CH-4 / SJ thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CH-4/SJ 15W-40

Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CI-4/SL 15W-40

Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CK-4 15W-40

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất

Chi tiết

S-OIL 7 2T RIDER #5 TC/FC 20

S-OIL SEVEN 2T RIDER # 5 là dầu động cơ phù hợp cho xe máy 2 thì, xe tay ga và xe số.

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #5 SM/MA 20W-50

S-OIL 7 4T RIDER #5 SM/MA 20W-50 dùng cho tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại với tất cả các dung tích; thích hợp cho hộp số bôi trơn và ly hợp ngâm dầu

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #5 SM/MA 20W-40

​​​S-OIL SEVEN 4T RIDER #5 SM/MA dùng cho tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại với tất cả các dung tích; thích hợp cho hộp số bôi trơn và ly hợp ngâm dầu

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #5 SG 15W-40

S-OIL 7 4T RIDER #5 SG 15W-40 dùng cho tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại với tất cả các dung tích; thích hợp cho hộp số bôi trơn và ly hợp ngâm dầu

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #7 SM/MA 10W-40

S-OIL SEVEN 4T RIDER #7 SM/MA dùng cho tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại với tất cả các dung tích; thích hợp cho hộp số bôi trơn và ly hợp ngâm dầu

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #7 SL 10W-40

S-OIL 7 4T RIDER # 7 SL dùng cho tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại, tất cả các công suất, cho mọi điều kiện sử dụng; thích hợp cho hộp số bôi trơn và ly hợp ngâm dầu

Chi tiết

S-OIL 7 4T SCOOTER #9 10W-40

S-OIL 7 4T SCOOTER dùng cho động cơ xe máy 4 thì hiện đại như xe tay ga và xe gắn máy; thích nghi với hộp số bôi trơn và các khớp ly hợp khô như công nghệ CVT

Chi tiết

S-OIL 7 4T SCOOTER #9 10W-30

S-OIL 7 4T SCOOTER Dành cho động cơ xe máy 4 thì hiện đại như xe tay ga và xe gắn máy; thích nghi với hộp số bôi trơn và các khớp ly hợp khô như công nghệ CVT

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #9 MA2 10W-40

S-OIL 7 4T RIDER dùng cho Tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại có tất cả các công suất khối; thích nghi cho bôi trơn hộp số và dầu ly hợp ngâm trong nước.

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER #9 MA2 10W-30

S-OIL 7 4T RIDER dùng cho Tất cả các loại động cơ xe máy 4 thì hiện đại có tất cả các công suất khối; thích nghi cho bôi trơn hộp số và dầu ly hợp ngâm trong nước.

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR HD 85W-90

S-OIL 7 GEAR HD là chất lỏng truyền EP cao cấp, đa mục đích thích hợp cho tất cả các bánh răng chịu tải cao (ứng dụng bánh răng loại hypoid, trục, trình điều khiển cuối cùng, hộp chuyển, hộp số)

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR TO-4 SAE 30

S-OIL 7 GEAR TO-4 là chất bôi trơn hiệu suất cao được sủ dụng cho các Thiết bị off-road hạng nặng, ổ đĩa cuối cùng, phanh ướt và hệ thống thủy lực

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR TO-4 SAE 10W

S-OIL 7 GEAR TO-4 là chất bôi trơn hiệu suất cao được sử dụng cho các Thiết bị off-road hạng nặng, ổ đĩa cuối cùng, phanh ướt và hệ thống thủy lực

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR TO-4 SAE 40

S-OIL 7 GEAR TO-4 là chất bôi trơn hiệu suất cao được sử dụng cho các thiết bị off-road hạng nặng, ổ đĩa cuối cùng, phanh ướt và hệ thống thủy lực

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR LSD 75W-90

S-OIL 7 GEAR LSD là chất bôi trơn hiệu suất cao cho ổ đĩa cuối cùng, vi sai nhiệm vụ nặng

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR LSD 80W-90

S-OIL 7 GEAR LSD là chất bôi trơn hiệu suất cao cho ổ đĩa cuối cùng, vi sai nhiệm vụ nặng

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR HD 85W-140

S-OIL 7 GEAR HD 85W-140 thích hợp cho những cầu chịu tải cao, hộp giảm tốc, trục, hộp chuyển; Đặc biệt khuyến nghị cho các bánh răng hypoid tải cao.

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR HD 80W90

S-OIL 7 GEAR HD 80W90 thích hợp cho thiết bị vi sai chịu tải cao

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR HD 75W-90

S-OIL 7 GEAR HD 75W-90 là Dầu bánh răng đa cấp dùng để bôi trơn các bánh răng chịu tải cao (trục, trình điều khiển cuối cùng, hộp chuyển, hộp số)

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR EP 90

Dầu S-oil 7 Gear EP 90w có khả năng chịu nhiệt cao, phù hợp với hộp số tay sinh nhiệt nhiều như: Hộp giảm tốc, trục, hộp chuyển cho xe tải, xe buýt, thiết bị xây dựng và máy kéo, vv.

Chi tiết

S-OIL 7 MTF FX 75W-85W

S-OIL 7 MTF FX 75W-85W được thiết kế đặc biệt để bôi trơn các hộp số tay của xe khách

Chi tiết

S-OIL 7 ATF III

S-oil 7 ATF III Thích hợp với Hộp số tự động hoặc bán tự động và bộ chuyển đổi mô-men xoắn của tất cả các xe chở khách, xe thương mại hạng nhẹ và xe công nghiệp

Chi tiết

S-OIL 7 DCTF

S-OIL 7 DCTF là dầu truyền hiệu suất cao được pha chế với các chất nền và phụ gia được chọn để cung cấp độ nhớt, hiệu suất ly hợp ướt, bảo vệ chống mỏi, phân tán, ổn định oxy hóa

Chi tiết

S-OIL 7 CVTF

S-OIL 7 cung cấp độ nhớt, hiệu suất ly hợp ướt, bảo vệ chống mỏi, phân tán, ổn định oxi hóa dùng trong các động cơ CVT

Chi tiết

S-OIL 7 ATF DEXRON VI

S-OIL 7 ATF DEXRON VI Được khuyến nghị sử dụng cho tất cả các xe 2006 và xa hơn là xe của GM có hộp số tự động.

Chi tiết

S-OIL 7 ATF MULTI

S-OIL 7 ATF Multi là chất lỏng truyền tự động cao cấp dùng cho hộp số tự động 4/5/6/7/8 trên xe khách châu Á, châu Âu, châu Mỹ

Chi tiết

S-OIL 7 ATF VI

S-OIL 7 ATF VI là chất lỏng truyền tự động dùng cho hộp số tự động

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 LPG 10W-40

S-OIL 7 RED # 9 LPG 10W40 được làm bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng LPG và xăng.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #9 CNG BEST LL 15W-40

Dầu dùng cho Tất cả xe buýt, xe tải có động cơ CNG
Thích hợp sử dụng trong động cơ LPG / LNG

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CNG BEST 15W-40

S-OIL SEVEN BLUE # 5 CNG BEST phù hợp cho các phương tiện chạy bằng động cơ CNG, được sử dụng cho động cơ 4 thì đứng yên trong đơn vị phát điện

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 LPG 10W-30

S-OIL 7 RED # 9 LPG 10W-30 được sản xuất bằng 100% dầu gốc tổng hợp, phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng động cơ LPG và động cơ xăng, và các động cơ được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ sạc turbo, DOHC, GDI.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #9 CNG BEST LL 15W-40

S-OIL 7 BLUE #9 CNG BEST LL được sử dụng cho Tất cả xe buýt, xe tải có động cơ CNG ;thích hợp sử dụng cho động cơ LPG / LNG

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CNG BEST 15W-40

S-OIL SEVEN BLUE # 5 CNG BEST phù hợp cho Tất cả xe buýt, xe tải sử dụng động cơ CNG; Động cơ khí tự nhiên cố định 4 thì tăng áp cao, turbo tăng áp cao

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 LPG 10W-30

S-OIL 7 RED #9 LPG 10W-30 phù hợp cho tất cả các loại xe chở khách chạy khí hóa lỏng và xăng; động cơ tăng áp, DOHC, GDI và các phương tiện yêu cầu các thông số hiệu suất đặc biệt API SN, ILSAC GF-5.

Chi tiết

S-OIL 7 RED #9 LPG 10W-40

S-OIL 7 RED #9 LPG 10W40 là dầu được tổng hợp toàn phần, phù hợp cho tất cả các loại xe chở khách chạy khí hóa lỏng và xăng. Đồng thời cũng phù hợp cho các loại động cơ mới như động cơ tăng áp, DOHC, GDI.

Chi tiết

S-OIL 7 TRACTOR FLUID PLUS 80W

S-OIL 7 TRACTOR FLUID PLUS là UTTO (Dầu truyền tải máy kéo vạn năng) hàng đầu để sử dụng trong truyền động, hệ thống thủy lực, giảm tốc, ly hợp và phanh ướt được trang bị trong thiết bị nông nghiệp

Chi tiết

S-OIL 7 FISHING BOAT OIL CF 40

S-OIL 7 FISHING BOAT OIL là dầu động cơ diesel hạng nặng cao cấp được sử dụng cho tàu đánh cá, vận tải đường sông và các dịch vụ hàng hải khác.

Chi tiết

S-OIL 7 BRAKE FLUID DOT-3

S-OIL BRAKE FLUID DOT-3 được thiết kế để sử dụng trong trường hợp khuyến cáo sử dụng dầu phanh xe cơ giới Cấp 3.

Chi tiết

S-OIL 7 OUTBOARD 2T TC-W3

S-OIL 7 OUTBOARD 2T TC-W3 là một loại dầu động cơ hai thì cao cấp, được dùng cho tất cả các động cơ xăng hàng hải hai thì, làm mát bằng nước; máy cắt cỏ, máy thổi lá, xe golf, cưa xích và các thiết bị chạy hai thì khác.

Chi tiết

S-OIL 7 POWER STEERING FLUID

S-OIL POWER STEERING FLUID là một sản phẩm cho tay lái trợ lực và giảm xóc, đảm bảo hiệu suất cho hoạt động của vô lăng trơn tru

Chi tiết

S-OIL 7 SUPER COOLANT

S-OIL SEVEN SUPER COOLANT là chất làm mát / chất chống đông được sử dụng cho hệ thống làm mát công nghiệp, hệ thống làm lạnh tàu.

Chi tiết

S-OIL 7 SUPER COOLANT LL

Đây là một chất làm mát / chất chống đông được sử dụng bằng cách trộn với nước theo một tỷ lệ nhất định để làm mát động cơ xăng và diesel cũng như ngăn ngừa sự đông đặc của dầu.

Chi tiết

S-OIL 7 TRACTOR FLUID 80W

S-OIL 7 TRACTOR FLUID được thiết kế để sử dụng trong các thiết bị nông nghiệp hoặc các phương tiện off-road được trang bị hệ thống truyền động, hệ thống thủy lực, phanh ngâm dầu cần UTTO

Chi tiết

S-OIL 7 BRAKE FLUID DOT-4

S-OIL BRAKE FLUID DOT-4 được thiết kế để sử dụng trong trường hợp khuyến cáo sử dụng dầu phanh xe cơ giới Cấp độ 4.

Chi tiết

​S-OIL 7 CLEAN

S-OIL 7 CLEAN giúp loại bỏ các chất như vecni, bùn và cặn carbon, và làm sạch hệ thống lọc dầu để hệ thống hoạt động được hiệu suất tốt nhất.

Chi tiết

S-OIL 7 FISHING BOAT CI-4 15W-40

S-OIL 7 FISHING BOAT OIL là dầu động cơ diesel hạng nặng cao cấp được sử dụng cho tàu đánh cá, vận tải đường sông và các dịch vụ hàng hải khác

Chi tiết

S-OIL 7 FISHING BOAT CF 40

S-OIL 7 FISHING BOAT OIL là dầu động cơ diesel hạng nặng cao cấp được sử dụng cho tàu đánh cá, vận tải đường sông và các dịch vụ hàng hải khác.

Chi tiết

S-OIL METAL CT 960

S-OIL METAL CT 960 Là chất lỏng cắt nhũ tương gốc dầu khoáng, dùng để xử lý kim loại nhôm.

Chi tiết

S-OIL 7 PAO 0W40

<Dầu động cơ tổng hợp 100%>
Đây là loại dầu động cơ tổng hợp hiệu suất tốt nhất được sản xuất bằng 100% PAO (Poly Alpha Olefin) và hỗn hợp phụ gia cao nhất.

Chi tiết

S-OIL 7 CLEAN

S-OIL 7 CLEAN được làm bằng 100% dầu gốc tổng hợp. S-OIL 7 CLEAN loại bỏ mảnh vụn như vecni, bùn và cặn carbon, và làm sạch hệ thống dầu để có hiệu suất tốt nhất.

Chi tiết

S-OIL 7 4T RIDER 10W30

Nó được dùng cho xe máy có bộ ly hợp ướt và đáp ứng tiêu chuẩn API SN / JASO MA & MA2 mới nhất.
Chi tiết

S-OIL 7 PAO A3/B4 0W40

Dầu động cơ Xăng / Diesel Hỗn Hợp gốc PAO
Đây là loại dầu động cơ tổng hợp hiệu suất tốt nhất được sản xuất bằng PAO (Poly Alpha Olefin) và công nghệ trộn phụ gia cao nhất.
Chi tiết

S-OIL 7 PAO 5W30

<Dầu động cơ tổng hợp 100%>
Đây là loại dầu động cơ tổng hợp hiệu suất tốt nhất được sản xuất bằng PAO (Poly Alpha Olefin) và công nghệ trộn phụ gia cao nhất.

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD 5W30

<Dầu động cơ tổng hợp 100%>
Nó có thể được sử dụng cho động cơ xe khách được trang bị các công nghệ tiên tiến như DOHC, turbo tăng áp, CRDI, DPF, EGR, v.v.

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD 5W40

S-OIL 7 GOLD được sản xuất bằng 100% dầu gốc tổng hợp, được sử dụng trên ô tô chở khách trang bị động cơ xăng, dầu diesel và LPG.

Chi tiết

S-OIL 7 GOLD FE 5W30

Dầu động cơ xăng tổng hợp, tiết kiệm nhiên liệu

<Dầu động cơ tổng hợp, tiết kiệm nhiên liệu>
Nó được thiết kế để cải thiện tiết kiệm nhiên liệu và góp phần giảm lượng khí thải CO2 thông qua độ nhớt thấp và tính ma sát.

Chi tiết

S-OIL 7 RED1 SN PLUS 0W20

Dầu đông cơ xăng gốc tổng hợp

Đó là dầu động cơ hiệu suất cao được sử dụng trong xe ô tô có động cơ xăng, trong đó API SN PLUS được tạo ra để ngăn chặn vấn đề LSPI (Đánh lửa trước tốc độ thấp) trong động cơ T-GDI.

Chi tiết

S-OIL 7 RED1 SN PLUS 5W30

Dầu đông cơ xăng gốc tổng hợp

S-OIL SEVEN RED1 SN PLUS được làm bằng 100% dầu gốc tổng hợp, phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng.

Chi tiết

S-OIL 7 RED1 0W20

Fully Synthetic Gasoline Engine Oil

<Dầu động cơ tổng hợp 100%>
Đó là dầu động cơ hiệu suất cao được sử dụng trong ô tô với động cơ xăng có API SN / ILSAC GF-5.

Chi tiết

S-OIL 7 RED1 SN PLUS 5W30

Fully Synthetic Gasoline Engine Oil

S-OIL SEVEN RED1 SN PLUS được làm bằng 100% dầu gốc tổng hợp, phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng. Cũng thích hợp cho các động cơ mới nhất được trang bị các công nghệ mới bao gồm bộ tăng áp động cơ (turbocharger), DOHC, GDI và các phương tiện yêu cầu thông số kỹ thuật hiệu năng API SN PLUS, ILSAC GF-5.

Chi tiết

S-OIL 7 RED1 5W20

Fully Synthetic Gasoline Engine Oil

<100% Dầu động cơ tổng hợp >
Đó là dầu động cơ hiệu suất cao được sử dụng trong ô tô với động cơ xăng theo tiêu chuẩn API SN / ILSAC GF-5.

Chi tiết

S-OIL 7 RED1 5W30

S-OIL 7 RED1 5W30 được làm bằng 100% dầu gốc tổng hợp, phù hợp với tất cả các xe chở khách chạy bằng xăng.

Chi tiết

S-OIL 7 RED1 5W40

Fully Synthetic Gasoline Engine Oil
Đây là dầu động cơ hiệu suất cao được sử dụng trong ô tô với động cơ xăng theo tiêu chuẩn API SN.
Chi tiết

S-OIL 7 RED1 5W50

Dầu động cơ xăng tổng hợp hoàn toàn

<Dầu động cơ 100% tổng hợp>

Nó là dầu động cơ hiệu suất cao được sử dụng trong xe ô tô với động cơ xăng, với cấp chất lượng API SN.

Chi tiết

S-OIL 7 CNG BEST LL 15W40

Top-Tier Full Synthetic Heavy Duty CNG Engnie Oil

<Dầu động cơ tổng hợp 100%>
Giúp bảo vệ các bộ phận của động cơ CNG và đáp ứng các yêu cầu của nhà sản xuất động cơ lớn như Cummins, Detroit Diesel.

Chi tiết

S-OIL 7 RED1 10W30

Fully Synthetic Gasoline Engine Oil

<Dầu động cơ 100% tổng hợp>

Dầu động cơ hiệu suất cao được sử dụng trong xe ô tô với động cơ xăng, với API SN / ILSAC GF-5.

Chi tiết

S-OIL 7 LPG 10W30

Fully Synthetic LPG and Gasoline Engine Oil

Dầu máy thân thiện môi trường với với hiệu suất sử dụng nhiên liệu ấn tượng nhờ giảm thiểu ma sát giữa các bộ phận dẫn động (dầu máy tổng hợp toàn phần). Loại dầu này cung cấp điều kiện bôi trơn thích hợp cho hoạt động của động cơ khí hóa lỏng và bảo vệ tuyệt đối động cơ cho cả 4 mùa.

Chi tiết

S-OIL 7 ATF VI

Fully Synthetic 6/7/8 Speed Automatic Transmission Fluid

<Dầu hộp số tổng hợp 100%>

Loại dầu này có độ chảy loãng cao ở nhiệt độ thấp, giúp hộp số tự động hoạt động tốt ở nhiệt độ thấp.

Chi tiết

S-OIL 7 DEXRON®- VI

Synthetic Automatic Transmission Fluid

Dầu hộp số tổng hợp

Loại dầu này vượt qua của DEXRON VI, loại dầu được sử dụng tiêu chuẩn cho hộp số tự động của GM tại Mỹ.

Chi tiết

S-OIL 7 RED1 10W40

Dầu đông cơ xăng gốc tổng hợp

<Dầu động cơ 100% tổng hợp>

Dầu động cơ hiệu suất cao được sử dụng trong xe ô tô với động cơ xăng, trong đó API SN.

Chi tiết

S-OIL 7 RV C3 5W30

Dầu động cơ xăng / dầu tổng hợp hoàn toàn

<Dầu  động cơ 100% tổng hợp>

Nó phù hợp cho xe ô tô chở khách, RV, xe tải nhẹ, SUV chạy bằng xăng, diesel, và động cơ LPG. Để đáp ứng các yêu cầu về dầu động cơ như Volkswagen, BMW và Benz.

Chi tiết

S-OIL 7 ATF Multi

Fully Synthetic Multi-Purpose 4/5/6/6+ Automatic Transmission Fluid

Dầu tổng hợp toàn phần

Đây là một loại dầu hộp số tự động linh hoạt, đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau đến từ các hãng sản xuất ô tô.

Chi tiết

S-OIL 7 RV 5W30

Fully Synthetic Gasoline / Diesel Engine Oil

Dầu máy tổng hợp toàn phần

Nó phù hợp cho các loại xe chở khác, xe dã ngoại (RV), xe tải nhẹ, xe thể thao đa dụng (SUV) sử dụng động cơ xăng, dầu, khí hóa lỏng. Nó được tổng hợp phù hợp với các yêu cầu dầu máy động cơ của các nhà sản xuất ô tô Châu Âu như Volkswagen, BMW và Benz.

Chi tiết

S-OIL 7 CVTF

Synthetic Multi-purpose CVT Fluid

Đây là loại dầu hộp số hiệu suất cao dùng cho tất cả các loại hộp số vô cấp.

Chi tiết

S-OIL 7 DCTF

Synthetic Multi-purpose Dual Clutch Transmission Fluid

Dầu máy cho hộp số kép hiệu suất cao mang tới độ nhớt, tăng hiệu suất ly hợp ướt, bảo vệ các chi tiết khỏi sự mệt mỏi kim loại, khả năng phân tán và sự ổn định ô xy hóa tốt.

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR LSD 75W90

High Performance Axle Oil for Limited Slip Differentials

Chất bôi trơn hiệu suất cao cho cầu chủ động, vi sai và dầu trục đáp ứng cho yêu cầu API GL-5 cho vi sai trượt giới hạn.

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR LSD 80W90

High Performance Axle Oil for Limited Slip Differentials

Chất bôi trơn hiệu suất cao cho cầu chủ động, vi sai và dầu trục đáp ứng cho yêu cầu API GL-5 cho vi sai trượt giới hạn.

Chi tiết

S-OIL 7 BLACK LS 10W40

Fully Synthetic Top Tier Heavy Duty Diesel Engine OIl

S-OIL SEVEN BLACK LS được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp với tất cả các động cơ hạng nặng, không tăng áp hoặc tăng áp bao gồm hầu hết các động cơ EURO VI mới nhất của OEM và thế hệ cũ hơn.

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR TO-4 10W

High Performance Lubricants for Off-Highway Equipments and Hydraulic System

S-OIL 7 GEAR TO-4 là chất bôi trơn hiệu suất cao được pha chế với dầu gốc ổn định và công nghệ phụ gia tiên tiến để vận hành các thiết bị hạng nặng

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE1 CK 10W30

Synthetic Heavy Duty Diesel Engine Oil

​S-OIL 7 BLUE1 CK 10W-30 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp, phù hợp với tất cả các động cơ hạng nặng, không tăng áp hoặc tăng áp, bao gồm hầu hết các động cơ OEM EURO VI mới nhất và kể cả thế hệ cũ hơn.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE1 CK 15W40

Premium Heavy Duty Diesel Engine Oil

S-OIL 7 BLUE1 CK 15W-40 được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp, phù hợp với tất cả các động cơ hạng nặng, không tăng áp hoặc tăng áp, bao gồm hầu hết các động cơ OEM EURO VI mới nhất và kể cả thế hệ cũ hơn.

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR TO-4 30

High Performance Lubricants for Off-Highway Equipments and Hydraulic System

S-OIL 7 GEAR TO-4 là chất bôi trơn hiệu suất cao được pha chế với dầu gốc ổn định và công nghệ phụ gia tiên tiến để vận hành các thiết bị hạng nặng

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE1 CJ 10W40

Fully Synthetic Heavy Duty Diesel Engine Oil

S-OIL 7 BLUE1 được sản xuất bởi dầu gốc tổng hợp 100%, phù hợp với tất cả các động cơ hạng nặng, không tăng áp hoặc tăng áp.

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR TO-4 40

High Performance Lubricants for Off-Highway Equipments and Hydraulic System

S-OIL 7 GEAR TO-4 là chất bôi trơn hiệu suất cao được pha chế với dầu gốc ổn định và công nghệ phụ gia tiên tiến để vận hành các thiết bị hạng nặng

Chi tiết

S-OIL 7 GEAR TO-4 50

High Performance Lubricants for Off-Highway Equipments and Hydraulic System

Nó là một chất bôi trơn đáp ứng yêu cầu của Caterpillar TO-4, Allison C-4, Komatsu và các phương tiện khác trên đường cao tốc

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE1 CJ 15W40

Fully Synthetic Heavy Duty Diesel Engine Oil

<Dầu động cơ tổng hợp 100%>
Nó là một chất bôi trơn chất lượng cao được thiết kế để phù hợp với ô tô được trang bị Bộ lọc hạt diesel (DPF) mới.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE CI 10W40

Fully Synthetic Heavy Duty Diesel Engine Oil

<Dầu động cơ tổng hợp 100%>
Nó giúp một loạt các động cơ diesel hoạt động tốt để lái xe nhanh trên đường cao tốc và lái xe chậm và dừng trên đường đô thị.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE CI 15W40

Fully Synthetic Heavy Duty Diesel Engine Oil

<Dầu động cơ tổng hợp 100%>
Nó giúp một loạt các động cơ diesel hoạt động tốt để lái xe nhanh trên đường cao tốc và lái xe chậm và dừng trên đường đô thị.

Chi tiết

S-OIL 7 TRACTOR FLUID PLUS

Top-tier Muilti-Functional Tractor Oil for Argricultural Equipment

Sử dụng trong các thiết bị nông nghiệp được trang bị truyền động, hệ thống thủy lực, phanh ngâm dầu cần UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)

Chi tiết

S-OIL 7 TRACTOR FLUID 80W

Premium Muilti-Functional Tractor Oil for Argricultural Equipment

Sử dụng trong các thiết bị nông nghiệp hoặc off-road được trang bị truyền động, hệ thống thủy lực, phanh ngâm dầu cần UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)

Chi tiết

S-OIL SUPER COOLANT 3L

Coolant and Antifreeze

Để làm mát động cơ xăng và diesel cũng như ngăn chặn chúng đóng băng.

Chi tiết

S-OIL SUPER COOLANT LL

Long Life antifreeze & coolant with the change interval of 10 year of 200,000km

Loại axit hữu cơ chống đông và làm mát lâu dài với khoảng thời gian thay đổi là 10 năm hoặc 200.000km.

Chi tiết

S-OIL Brake Fluid DOT 3

Class 3 Hydraulic Brake Fluid

S-OIL BRAKE FLUID DOT-3 được thiết kế để sử dụng trong trường hợp khuyến cáo sử dụng dầu phanh xe cơ giới Class 3.

Chi tiết

S-OIL Brake Fluid DOT 4

Class 4 Hydraulic Brake Fluid

S-OIL BRAKE FLUID DOT-4 được thiết kế để sử dụng trong trường hợp khuyến cáo sử dụng dầu phanh xe cơ giới Class 4.

Chi tiết

S-OIL Power Steering Fluid 1L

Smooth Steering Wheel Operation

Dùng cho tay lái trợ lực và giảm xóc đảm bảo hiệu suất cho hoạt động tay lái trơn tru.

Chi tiết

S-OIL OUTBOARD 2T TC-W3

TWO-STROKE PREMIUM OUTBOARD MOTOR OIL

S-OIL OUTBOARD 2T TC-W3 là một loại dầu động cơ hai thì cao cấp, không tro, được thiết kế cho các điều kiện vận hành khắc nghiệt và đáp ứng yêu cầu về hiệu suất về đặc điểm kỹ thuật mới nhất của NMMA (Hiệp hội các nhà sản xuất hàng hải quốc gia) TC-W3®.

Chi tiết