Dầu hóa dẻo Process oil

Sản phẩm Dầu công nghiệp Dầu hóa dẻo Process oil

  S-OIL RUBBER PROCESS 220

  Highly refined paraffin-base rubber process oils

  S-OIL Rubber Process Oil là loại dầu chế biến cao su gốc parafin có tuổi thọ cao. Dầu này không mùi và thể hiện các tính chất vật lý và hóa học vượt trội bao gồm: độ ổn định oxy hóa tuyệt vời và độ bay hơi thấp

  Xem chi tiết

  S-OIL PROCESS OIL 60

  Dầu này có màu sáng, không mùi và hiển thị tính chất hóa học và vật lý cao cấp bao gồm ổn định oxy hóa tuyệt vời và biến động thấp

  Xem chi tiết

  S-OIL PROCESS OIL 70

  Highly refined paraffinic process oils with very high level of saturates

  Dầu này có màu sáng, không mùi và hiển thị tính chất hóa học và vật lý cao cấp bao gồm ổn định oxy hóa tuyệt vời và biến động thấp

  Xem chi tiết

  S-OIL PROCESS OIL 100+

  Highly refined paraffinic process oils with very high level of saturates

  Dầu này có màu sáng, không mùi và hiển thị tính chất hóa học và vật lý cao cấp bao gồm ổn định oxy hóa tuyệt vời và biến động thấp

  Xem chi tiết

  S-OIL PROCESS OIL 150

  Dầu hóa dẻo parafin tinh chế cao với hàm lượng bão hòa rất cao

  Dầu này có màu sáng, không mùi và hiển thị tính chất hóa học và vật lý cao cấp bao gồm ổn định oxy hóa tuyệt vời và biến động thấp

  Xem chi tiết

  S-OIL PROCESS OIL 150+

  Highly refined paraffinic process oils with very high level of saturates

  Dầu này có màu sáng, không mùi và hiển thị tính chất hóa học và vật lý cao cấp bao gồm ổn định oxy hóa tuyệt vời và biến động thấp

  Xem chi tiết

  S-OIL PROCESS OIL 250+

  Highly refined paraffinic process oils with very high level of saturates

  Dầu này có màu sáng, không mùi và hiển thị tính chất hóa học và vật lý cao cấp bao gồm ổn định oxy hóa tuyệt vời và biến động thấp

  Xem chi tiết

  S-OIL PROCESS OIL 500

  Highly refined paraffinic process oils with very high level of saturates

  Nó có màu sáng, không mùi và thể hiện các tính chất vật lý và hóa học vượt trội bao gồm độ ổn định oxy hóa tuyệt vời và độ bay hơi thấp.

  Xem chi tiết