Dầu động cơ diesel

Sản phẩm Dầu động cơ Dầu động cơ diesel

S-OIL 7 BLUE #9 CI-4/SL 15W-40

S-OIL 7 BLUE # 9 CI-4 / SL dùng cho Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất; các xe RV, SUV, xe tải nhẹ, xe tải nặng, xe buýt được trang bị động cơ diesel

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #9 CI-4/SL 10W40

S-OIL 7 BLUE # 9 CI-4 / SL phù hợp với Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất; các dòng xe RV, SUV, xe tải nhẹ, xe tải nặng, xe buýt được trang bị động cơ diesel

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #9 CJ-4/SL 15W-40

Dầu này thích hợp với tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #9 CJ-4/SL 10W-40

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất; xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ máy dầu

Chi tiết

S-OIL 7 BLACK #9 LS 10W-40

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút bình thường của phương tiện hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 5W-30

S-OIL SEVEN BLUE # 7 CI-4 / SL được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp và dầu động cơ đa cấp cho động cơ diesel. Nó phù hợp với tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CH-4/SJ 10W-30

S-OIL 7 BLUE #7 CH-4/SJ 10W-30 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe lửa; thích hợp cho động cơ tĩnh Diesel (sản xuất năng lượng)

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CF-4/SG 5W-30

S-OIL 7 BLUE #7 CF-4/SG 5W-30 Dùng với tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút khí thông thường của các phương tiện hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất bất kể mùa nào

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 20W-50

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 20W-50 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 10W-40

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 10W-40 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 15W-40

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 15W-40 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 10W-30

S-OIL 7 BLUE #7 CI-4/SL 10W-30 Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CJ-4/SL 15W-40

S-OIL 7 BLUE #7 CJ-4/SL 15W-40 dùng cho Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe vận hành trong điều kiện khắc nghiệt nhất; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CJ-4/SL 10W-40

S-OIL 7 BLUE #7 CJ-4/SL 10W-40 dùng cho Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe vận hành trong điều kiện khắc nghiệt nhất; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #7 CK-4 10W-30

​S-OIL 7 BLUE #7 CK-4 10W-30 dùng cho Tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CD/SF 20W-50

S-OIL SEVEN BLUE # 5 CD / SF phù hợp với tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy và động cơ diesel để sản xuất năng lượng

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CD 10W

BLUE #5 CD 10W phù hợp với tất cả các động cơ máy dầu tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa; Thích hợp cho động cơ tĩnh máy dầu(sản xuất năng lượng).

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CD 30

Nó phù hợp cho tất cả các loại động cơ diesel như thiết bị hạng nặng, xe tải, tàu đánh cá, và đầu máy, vv

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF 70

Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF 50

Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 70

Dầu này thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 50

Dầu này thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí bình thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 25W-60

Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 20W-50

Dầu này thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 15W-40

Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CF-4/SG 10W-30

Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CH-4/SJ 20W-50

S-OIL SEVEN BLUE # 5 CH-4 / SL thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CH-4/SJ 20W-40

S-OIL SEVEN BLUE # 5 CH-4 / SJ thích hợp cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá và đầu máy xe lửa.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CH-4/SJ 15W-40

Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CI-4/SL 15W-40

Dầu này Thích hợp cho tất cả các động cơ Diesel tăng áp hoặc hút khí thông thường của máy công trình dân dụng, xe tải, thuyền đánh cá, đầu máy xe buýt, xe buýt; Xe tải nhẹ, RV, SUV, xe tải nặng, xe buýt với động cơ diesel.

Chi tiết

S-OIL 7 BLUE #5 CK-4 15W-40

Dầu này dùng cho tất cả các động cơ diesel tăng áp hoặc hút bình thường của xe hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất

Chi tiết