Dầu bánh răng

  S-OIL GEAR LUBE 100

  High Performance Industrial Gear Oil

  S-OIL GEAR LUBE là dầu bánh răng công nghiệp hiệu suất cao được pha chế với phụ gia lưu huỳnh / phorsphorus. Nó phù hợp cho tất cả các loại thiết bị công nghiệp.

  Xem chi tiết

  S-OIL GEAR LUBE 150

  High Performance Industrial Gear Oil

  S-OIL GEAR LUBE là dầu bánh răng công nghiệp hiệu suất cao được pha chế với phụ gia lưu huỳnh / phorsphorus. Nó phù hợp cho tất cả các loại thiết bị công nghiệp.

  Xem chi tiết

  S-OIL GEAR LUBE 220

  High Performance Industrial Gear Oil

  S-OIL GEAR LUBE là dầu bánh răng công nghiệp hiệu suất cao được pha chế với phụ gia lưu huỳnh / phorsphorus. Nó phù hợp cho tất cả các loại thiết bị công nghiệp..

  Xem chi tiết

  S-OIL GEAR LUBE 320

  High Performance Industrial Gear Oil

  S-OIL GEAR LUBE là dầu bánh răng công nghiệp hiệu suất cao được pha chế với phụ gia lưu huỳnh / phorsphorus. Nó phù hợp cho tất cả các loại thiết bị công nghiệp.

  Xem chi tiết

  S-OIL GEAR LUBE 460

  High Performance Industrial Gear Oil

  S-OIL GEAR LUBE là dầu bánh răng công nghiệp hiệu suất cao được pha chế với phụ gia lưu huỳnh / phorsphorus. Nó phù hợp cho tất cả các loại thiết bị công nghiệp.

  Xem chi tiết