Dầu công nghệ tổng hợp (#7)

Sản phẩm Dầu động cơ Dầu động cơ máy xăng Dầu công nghệ tổng hợp (#7)

  S-OIL 7 RED #7 SJ 5W-30

  S-OIL SEVEN RED # 7 SJ được sản xuất bằng công nghệ tổng hợp dành cho tất cả các động cơ xăng; phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác)

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #7 SL 5W-30

  S-OIL SEVEN RED # 7 SL được chế tạo bằng công nghệ tổng hợp dành cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác)

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #7 SN 20W-50

  Dầu này dùng cho tất cả các động cơ xăng, đặc biệt là cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) tăng áp hoặc không.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #7 SN 15W-40

  S-OIL SEVEN RED # 7 SN được sản xuất bằng dầu gốc tổng hợp dành cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu API SN.

  Xem chi tiết

  S-OIL RED #7 SN 10W40

  Dầu này dùng cho tất cả các động cơ Xăng, đặc biệt cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có hoặc không có bộ chuyển đổi xúc tác), tăng áp hoặc không.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #7 SL 5W-30

  Dầu này dùng cho tất cả các động cơ Xăng, đặc biệt cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có hoặc không có bộ chuyển đổi xúc tác), tăng áp hoặc không.

  Xem chi tiết

  S-OIL RED #7 SN 5W40

  Đây là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SN.

  Xem chi tiết

  S-OIL RED #7 SN 20W50

  Đây là Dầu động cơ tổng hợp dành cho động cơ máy xăng và LPG / CNG / LNG

  Xem chi tiết

  S-OIL RED #7 SN 10W-30

  Đây là Dầu động cơ tổng hợp dành cho động cơ máy xăng và LPG / CNG / LNG

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #7 SN 5W-20

  Dầu này dùng cho tất cả các động cơ Xăng, đặc biệt cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có hoặc không có bộ chuyển đổi xúc tác), tăng áp hoặc không.

  Xem chi tiết