Dầu gốc khoáng (#5)

  S-OIL 7 RED #5 SF/CF 20W-50

  Dầu này phù hợp với tất cả các động cơ xăng, đặc biệt đối với các động cơ công nghệ mới nhất (nhiều van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) có tăng áp hoặc không, trên ô tô

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #5 SG 15W-40

  S-OIL SEVEN RED # 5 SG phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SG.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #5 SJ 10W-40

  S-OIL SEVEN RED # 5 SJ là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SJ.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #5 SJ 10W-30

  S-OIL SEVEN RED # 5 SJ phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SJ.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #5 SL 20W-50

  S-OIL SEVEN RED # 5 SL là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác)

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #5 SL 10W40

  S-OIL SEVEN RED # 5 SL phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SL

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #5 SM 10W-40

  S-OIL SEVEN RED # 5 SM phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các loại xe yêu cầu đặc điểm kỹ thuật hiệu suất API SM.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #5 SF/CF 20W-50

  Dầu này dùng cho tất cả các động cơ xăng, đặc biệt là cho hầu hết các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) tăng áp hoặc không

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #5 SG 15W-40

  S-OIL SEVEN RED # 5 SG là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SG.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #5 SJ 10W-40

  S-OIL SEVEN RED # 5 SJ là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SJ.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #5 SJ 10W-30

  S-OIL SEVEN RED # 5 SJ là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SJ.

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #5 SL 20W-50

  S-OIL SEVEN RED # 5 SL là loại dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu hiệu suất API SL

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #5 SL 10W-40

  S-OIL SEVEN RED # 5 SL là loại dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu hiệu suất API SL

  Xem chi tiết

  S-OIL 7 RED #5 SM 10W-40

  S-OIL SEVEN RED # 5 SM là dầu động cơ đa cấp cho tất cả các động cơ xăng. Nó phù hợp với các động cơ công nghệ gần đây (đa van, turbo tăng áp, có / không có bộ chuyển đổi xúc tác) và các phương tiện yêu cầu API SM.

  Xem chi tiết