S-OIL 7 News

Dầu nhờn S-OIL được sản xuất dựa trên dầu gốc S-OIL

Dầu nhờn S-OIL được sản xuất dựa trên dầu gốc S-OIL2018-08-18

Chúng tôi kiểm soát chất lượng sản phẩm từ dầu thô. Chúng tôi có nguồn gốc dầu thô được khai thác có giới hạn, có nghĩa là các sản phẩm của chúng tôi ổn định hơn các đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi có dầu gốc riêng từ Nhóm I đến Nhóm III, có nghĩa là các sản phẩm hoàn chỉnh của chúng tôi đã sản xuất bằng dầu gốc của chính chúng tôi. Về dầu gốc nhóm III, chúng tôi đang đáp ứng 20 ~ 30% nhu cầu toàn cầu.